Status

Het klachtenreglement vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

Definitie
Onder een klacht wordt verstaan elke schriftelijke uiting van ongenoegen over
Contacten met Praktijkpsycholoog, die niet onmiddellijk door de direct
aangesprokene weggenomen kunnen worden.

Doel van deze klachtenregeling
Het op zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het
wegnemen van de oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling
te voorkomen.

Procedure

Klager legt zijn klacht voor aan de directie van Praktijkpsycholoog. Deze bespreekt de klacht met degene wiens gedrag wordt aangeklaagd en beoordeelt vervolgens de klacht. Klager ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst van zijn klacht. Alle correspondentie betreffende de klacht wordt vertrouwelijk behandeld en
bewaard tot twee jaar na de afhandeling van de klacht. Binnen twee weken na de hoorzitting geeft de directie van Praktijkpsycholoog  een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager en de aangeklaagde. Verlenging van deze laatstgenoemde termijn is mogelijk met een periode van maximaal vier weken. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de directie van Praktijkpsycholoog deze verlenging aan de betrokkenen schriftelijk bekend met vermelding van de termijn waarbinnen de uitspraak zal plaatsvinden. Mocht dit oordeel niet tot een voor de klant aanvaardbare uitkomst leiden, dan kan klager zijn klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie.

Samenstelling klachtencommissie
Voor een juiste behandeling van een klacht heeft Praktijkpsycholoog
een onafhankelijke klachtencommissie aangesteld.
Deze commissie bestaat uit vier personen:
Drs. A.R.P. Wildeboer, Historicus. Directeur Studiecentrum. Voorzitter
Mevr. M.R.G. Stelder, Leerkracht, Secretaris
R.W. Bloemkolk, docent HBO en Auteur, Algemeen Bestuurslid

Indienen van een klacht bij de externe klachtencommissie
Een klacht dient binnen vier weken na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking
heeft, schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris van de Klachtencommissie:
Mevr. M.R.G Stelder
Bakkerstraat 93
1825 CP Alkmaar
E: Deetstelder@gmail.com
De e-mail bevat tenminste:
– de naam en het adres van de indiener
– de dagtekening
– een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht
– de handtekening van de klager
Alle correspondentie betreffende de klacht wordt vertrouwelijk behandeld en
bewaard tot twee jaar na de afhandeling van de klacht.
Aan degene (n) op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift
van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.
De indiener ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van de
Klachtenbrief en een afschrift van de Klachtenregeling Praktijkpsycholoog 14-3-2012.

Procedure externe klachtencommissie
De externe klachtencommissie stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht
betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. De voorzitter van de
klachtencommissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de
aangeklaagde tijdens een niet-openbare vergadering worden gehoord. Voor het
houden van een zitting is vereist, dat minimaal twee leden van de
klachtencommissie, waaronder de voorzitter, aanwezig zijn.
De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van
de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen en kan daartoe
deskundigen inschakelen en uitnodigen voor de hoorzitting. Van het horen van de
klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen
maken van het recht te worden gehoord.
Van het horen wordt een verslag gemaakt. Het verslag bevat:
a. de namen en de functie van de aanwezigen.
b. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.
Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

De uitspraak
Binnen twee weken na de hoorzitting geeft de klachtencommissie een gemotiveerd
oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht en deelt dit oordeel
schriftelijk mee aan de klager en de aangeklaagde. Het oordeel van de
klachtencommissie is bindend voor de aangeklaagde.
Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de klager zijn afgehandeld, bestaat de
mogelijkheid de klacht neer te leggen bij de Nederlandse rechter.
Termijnen
De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht.
De klacht wordt binnen zes weken na de dag van de hoorzitting afgehandeld.
De klager krijgt de uitspraak van de klachtencommissie binnen zes weken na
ontvangst schriftelijk medegedeeld
Verlenging
Verlenging van deze laatstgenoemde termijn is mogelijk met twee periodes van
maximaal vier weken. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de Klachtencommissie
deze verlenging aan de betrokkenen schriftelijk bekend met vermelding van de
termijn waarbinnen de uitspraak zal plaatsvinden.