Praktijkpsycholoog Coaching, Training en Advies. Hierna: Praktijkpsycholoog. KvK nr. 55329934

Artikel 1 Definities

Opdrachtnemer: de gebruiker/ opsteller van de algemene voorwaarden, te weten Praktijkpsycholoog.

Opdrachtgever: de wederpartij van Praktijkpsycholoog.
Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst
tussen PRAKTIJKPSYCHOLOOG en een opdrachtgever waarop PRAKTIJKPSYCHOLOOG deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. Ingeval de opdrachtgever op enig moment voor het sluiten van de overeenkomst algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, wijst PRAKTIJKPSYCHOLOOG deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

c. In deze algemene voorwaarden wordt onder dienstverlening van PRAKTIJKPSYCHOLOOG onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: het organiseren, voorbereiden en geven van trainingen en workshops, (team) coaching, mediation, advies en management.

Artikel 3 Offertes
a. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b. De door PRAKTIJKPSYCHOLOOG gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Daarna vervalt de offerte.

c. PRAKTIJKPSYCHOLOOG is aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

d. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de in een offerte vermelde prijzen exclusief BTW.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

a. PRAKTIJKPSYCHOLOOG zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

b. De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door PRAKTIJKPSYCHOLOOG verricht.

c. Gedurende de loop van de overeenkomst zullen PRAKTIJKPSYCHOLOOG en opdrachtgever regelmatig met elkaar overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken betreffende de opdracht.

d. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PRAKTIJKPSYCHOLOOG zijn verstrekt, heeft PRAKTIJKPSYCHOLOOG het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ofde uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

e. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan PRAKTIJKPSYCHOLOOG de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende
fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

f. PRAKTIJKPSYCHOLOOG verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

g. PRAKTIJKPSYCHOLOOG verplicht zich, vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs binnen 2 weken te beantwoorden. Vragen die een lanngere verwerkingstijd behoeven, worden beantwoord met een bericht van ontvangst en indicatie van de te verwachten beantwoordingstermijn. PRAKTIJKPSYCHOLOOG maakt zoveel als mogelijk is, gebruik van elektronisch berichtenverkeer.

Artikel 5 Honorarium, kosten en tarieven

a. De honorering van PRAKTIJKPSYCHOLOOG berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de offerte of overeenkomst.

b. Noodzakelijke reis- en verblijfskosten worden naast de uurtarieven afzonderlijk in
rekening gebracht.

c. Bij opdrachten op basis van nacalculatie worden declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten maandelijks gedaan. Bij opdrachten op basis van een vaste prijs, wordt een gedeelte van het totale bedrag bij aanvang van de werkzaamheden gedeclareerd, de rest in een later stadium. Exacte afspraken worden vastgelegd in de offerte en/of overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging in de opdracht

a. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door PRAKTIJKPSYCHOLOOG niet kon worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan PRAKTIJKPSYCHOLOOG worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is eveneens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever PRAKTIJKPSYCHOLOOG haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. PRAKTIJKPSYCHOLOOG zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.

b. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde
wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en
schriftelijk aan PRAKTIJKPSYCHOLOOG ter kennis zijn gebracht.
Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de
wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.

c. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot
gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door PRAKTIJKPSYCHOLOOG wordt overschreden.

Artikel 7 Vertrouwelijke informatie

PRAKTIJKPSYCHOLOOG verplicht zich alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en andere gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld zorgvuldig te bewaren en vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 8 Betaling

a. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar bankrekeningnummer
NL41ABNA0478556500 t.n.v. R.J. Lindhout

b. Betaling geschiedt zonder aftrek van enige kosten.

c. Na het verstrijken van 14 dagen is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft PRAKTIJKPSYCHOLOOG het recht, zonder enige aanzegging, opdrachtgever een rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag van 1,5 % per maand tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

d. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of overlijden van
opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 9 Incassokosten

a. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van
zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van opdrachtgever.

b. Indien PRAKTIJKPSYCHOLOOG aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
a. PRAKTIJKPSYCHOLOOG is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van PRAKTIJPSYCHOLOOG.

b. De opdrachtgever vrijwaart PRAKTIJKPSYCHOLOOG voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door PRAKTIJKPSYCHOLOOG van werkzaamheden.

Artikel 11 Opschortingsrecht / Einde van de overeenkomst

a. Partijen kunnen de overeenkomst per aangetekende brief of email (met bewijs van verzending) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand, ongeacht het recht van PRAKTIJKPSYCHOLOOG op schadevergoeding indien opdrachtgever op onredelijke gronden opzegt.

b. De overeenkomst van opdracht kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd:

  • Indien PRAKTIJKPSYCHOLOOG aantoonbaar kan verantwoorden dat zij wordt belemmerd in het naar eigen inzicht uitvoeren van de overeenkomst, onverminderd het recht van PRAKTIJKPSYCHOLOOG op aanvullende schadevergoeding als gevolg van deze voortijdige beëindiging.
  • In geval van ziekte van de betrokken vertegenwoordiger van PRAKTIJKPSYCHOLOOG gedurende een periode van drie weken en vervanging niet mogelijk blijkt, waarbij PRAKTIJKPSYCHOLOOG niet gehouden is tot betaling van enige, directe of indirecte, schade aan opdrachtgever ingevolge deze opzegging.

In onderstaande gevallen heeft PRAKTIJKPSYCHOLOOG het recht de werkzaamheden op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, zonder verlies van de aanspraak op het overeengekomen honorarium en onverminderd het recht van PRAKTIJKPSYCHOLOOG op schadevergoeding:In geval opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
In geval PRAKTIJKPSYCHOLOOG na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die PRAKTIJKPSYCHOLOOG goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

d. De overeenkomst van opdracht eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:Aan het einde van de overeengekomen duur van de opdracht, tenzij voor het eindigen
van de overeenkomst door partijen anders is overeengekomen.
Met wederzijds goedvinden.
In geval van overmacht.
In geval van liquidatie.
Door faillietverklaring dan wel surseance van betaling.
Door ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in b. en c. van dit artikel.

Alle door PRAKTIJKPSYCHOLOOG voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden tot aan de datum dat de overeenkomst van opdracht tussen partijen is geëindigd, zullen door opdrachtgever aan PRAKTIJKPSYCHOLOOG worden betaald zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is deze bedragen te verrekenen met enig gepretendeerde vordering van opdrachtgever op PRAKTIJKPSYCHOLOOG

Artikel 12 Aard van de overeenkomsten; zelfstandigheid

a. Elke overeenkomst van opdracht van PRAKTIJKPSYCHOLOOG met opdrachtgever is een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:400 BW. Partijen gaan er daarbij vanuit dat op de door de opdrachtgever op grond van deze overeenkomst aan PRAKTIJKPSYCHOLOOG te betalen bedragen geen loonheffing of premies werknemersverzekeringen behoeven te worden ingehouden en dat omzetbelasting zo nodig in rekening moet worden gebracht.

b. PRAKTIJKPSYCHOLOOG verklaart met ondertekening van een dergelijke overeenkomst van opdracht te hebben voldaan aan alle voorschriften die gelden voor de uitoefening van zelfstandig ondernemerschap.

c. PRAKTIJKPSYCHOLOOG zal zelfstandig zorgdragen voor de afdracht van verschuldigde inkomstenbelasting en sociale premies.

Artikel 13 Klachten

De behandeling van klachten is vastgelegd in het separate klachtenreglement.

Artikel 14 Toepasselijk recht

a. Op elke overeenkomst tussen PRAKTIJKPSYCHOLOOG en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen tussen partijen ingevolge de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord Holland.